‘Bescherming van onze kuststrook is dringend noodzakelijk tegen een aantal toenemende bedreigingen’

  • De kuststrook van Suriname herbergt uitgestrekte mangrovebossen die van groot belang zijn als natuurlijke zeewering;
    De kuststrook is tevens van groot belang voor de zwamp-, riviermond-en kustvisserij, vanwege het feit dat bepaalde soorten zeevissen en zeegarnalen hun larvale stadia in het brakwaterkustgebied doorbrengen( kraamkamer- en productiefunctie);
  • Onze kuststrook vis en garnalen voortbrengt welke deels worden uitgevoerd en deels worden aangewend voor lokale consumptie;
  • Onze kuststrook mogelijkheden biedt voor intensivering van de bijenteelt;
  • De kuststrook byzonder vogelrijk is en dient als broedgebied van grote kustvogels en als voedselgebied voor grote aantallen trekvogels;

En tenslotte mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van het natuurtoerisme, het cultuurhistorisch toerisme en de openluchtrecreatie.

Samenstelling: ASHOK PHERAI’s NATURE SCOPE
Facebook: in 1 deel weergegeven | 26 november 2021

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This