Ons werk

Projecten in uitvoer

Hier is een overzicht van onze projecten in uitvoer:

1. Invloed van extracten van Surinaamse medicinale planten op de groei van bloedvaten in verscheidene preklinische modellen.

Dit project wordt uitgevoerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Faculteit der Medische Wetenschappen (Onderzoeksgroep Medicinale Planten – OMP), Dit betreft een meer jaren project, gestart in het jaar 2012, met initieel 4 onderzoekslijnen, waarbij het deelonderzoek naar de effectieve werking van moko moko als wondgenezingsmiddel wordt nagegaan. De verwachting is dat dit onderzoek uiterlijk december 2022 wordt afgerond.

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Commerciële toepassingen
 • Waarborging van de biodiversiteit in Suriname

 

2. Inventarisatie van bosbijproducten (NTFP’s) en ecotoerisme diensten in het traditioneel woon –en leefgebied der Kwinti’s aan de Boven-Coppename rivier.

Een onderzoek, gestart in het jaar 2017, naar voor de gemeenschap relevante Non Timber Forest Products (NTFP’s, Bosbijproducten) en plaatsen voor ecotoerisme voor duurzame economische ontwikkelingen in het Boven-Coppename (Kwinti) gebied. Dit project wordt uitgevoerd door de Stichting Duurzame Ontwikkeling Welvaart en Welzijn Boven Coppename (STIDOWWEB).

Het belangrijkste doel van dit project is het identificeren van voorkomens van prioriteit NTFP’s en potentiële ecotoerisme locaties geïnventariseerd en gekarteerd, het opstellen van een beheersplan voor beheer en de exploitatie van het bosgebied voor NTFP’s en ecotoerisme gericht op duurzaam gebruik en bescherming en het opstellen van financieringsaanvragen voor de financiering van deze prioriteit NTFP’s.

 

 

3. Bewustwording voor de bescherming van de Kustvogels waaronder de Rode Ibis, Fase 2

Dit project, gestart in het jaar 2018, wordt uitgevoerd door het Ministerie van Grond en Bosbeheer (LBB/GBB) en beoogt het tweesporenbeleid van LBB/NB te ondersteunen met betrekking tot de problematiek van de illegale jacht op verschillende soorten kustvogels.

Hierbij zijn de belangrijkste subdoelen die worden nagestreefd:

 • Intensivering van de jachtcontroles en
 • Parallel daaraan een bewustwordingsactie te voeren onder de bevolking langs de kust.
 • Toeristische activiteiten ondersteunen in de kust en beheersgebieden
 • Onderzoek naar de kustvogelpopulatie om zodoende specifieke beleidsmaatregelen daarop te kunnen richten.

4. Education and Research in Sustainable Management of Natural Resources in Suriname

Dit project, gestart in het jaar 2018, wordt uitgevoerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname onder het Faculteit Technologische Wetenschappen (FTeW) – ER-SMNR Programma.

Het belangrijkste doel van dit project is het opleiden en afleveren van wetenschappelijk kader op Masterniveau, waardoor er meer deskundigen beschikbaar zijn voor onderzoek en het maken van beleid over natuurbehoud.

5. Aquatic macrophytes diversity linking to environmental conditions, climate change and carbon sink in North Saramacca and Coronie swamp

Dit project, gestart in het jaar 2017, wordt uitgevoerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname en wel het Nationaal Herbarium van Suriname. Het doel van dit project is het uitvoeren van een PHD-onderzoek naar o.a. het koolstofgehalte in aquatische macrophyten en de effecten hiervan op klimaatverandering.

Activiteiten:

 • Collecteren en Documenteren van waterplanten, algen en waterkwaliteit van de Coronie en Saramacca zwamp teneinde verband te palen en herbarium specimenen te maken.
 • Opzetten van experiment: aquatische macrophyten groei op normale dagtemperatuur vs. groei op verhoogde temperatuur teneinde de mogelijke effecten van klimaatsverandering te meten op de macrophyten.
 • Met klimaatsverandering programma (software) de effecten van klimaatsverandering op de macrophyten modelleren.

6. Transferring the forest knowledge of Frits van Troon

Dit project, gestart in het jaar 2020, wordt uitgevoerd door Amazon Conservation Team Suriname (ACT-Suriname) en betreft het creëren van een Multi- media documentaire over Frits van Troon in de talen Nederlands, Sranan, Trio Wayana. Dit werd gedaan om zijn nalatenschap en zijn kennis over Surinaamse bosecosystemen, vegetatie en planten veilig te stellen voor de huidige en voor toekomstige generaties van Suriname.

Subdoelen:

 1. Het overdragen van de kennis van Frits van Troon door capaciteitsopbouw en het vastleggen van de kennis van Frits van Troon over vegetatiezones, de belangrijkste ecologische eigenschappen en representatieve planten soorten en trainingshandleidingen.
 2. Een boek en een film over het opmerkelijke levensverhaal en de kennis van Frits van Troon.

7. Environmental awareness through animated 3D infomercials.

Dit project, gestart in het jaar 2022, wordt uitgevoerd door Suriname Waste Management (SUWAMA) & Smart Productions N.V. betreft het ontwikkelen en uitzenden van pakkende 3D animatiefilms/ infomercials, over verschillende relevante milieuthema’s, om milieuverantwoord en duurzaam gedrag stimuleren bij de bevolking van Suriname door hun bewust te maken over het belang van ons milieu, de uitdagingen waarmee deze geconfronteerd wordt en hoe zij kunnen bijdragen aan het beschermen en behoud hiervan.

De gekozen milieuonderwerpen zijn:

 • Biodiversiteit en haar bedreigingen
 • Beschermde diersoorten
 • Mangrove bossen
 • Afval
 • Water besparen
 • Energie besparen

8. Spatial and temporal adjustment of the Suriname river system to climate change, tectonics & man-induced changes in the Quaternary period.

Dit project, gestart in het jaar 2022, wordt uitgevoerd door Anton de Kom Universiteit van Suriname, Afdeling Geowetenschappen i.s.m. ER-SMNR, betreft een beter begrip te krijgen van de ruimtelijke en temporele aanpassing van het Surinaamse riviersysteem aan klimaatverandering, tektoniek en door de mens veroorzaakte veranderingen in het quartair.

 

 • Wetenschappelijk doel: inzicht krijgen in de hydrologische, geo-morfische en plantaardige biodiversiteitsveranderingen van de Suriname rivier als reactie op natuurlijke en antropogene controles.
 • Maatschappelijk doel: het creëren van mogelijkheden voor medewerkers en studenten van de afdeling Geologie en Mijnbouw om kennis en ervaring op te doen over het ontstaan, de ontwikkeling en geo-morfologische kenmerken langs de belangrijkste rivieren in Suriname.

9. Ontwikkeling van de Nationale Biodiversiteit Strategie 2021-2030 (incl. communicatie/ awareness plan) en bijbehorend Actieplan 2021 – 2025

Dit project, gestart in het jaar 2022, wordt uitgevoerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (Min. ROM) en betreft het Actualiseren van de Nationale Biodiversiteit Strategie (NBS) en het bijbehorend Actieplan (NBSAP) om te voldoen aan de verplichtingen voor de nationale implementatie van de Conventie inzake Biodiversiteit Artikel 6.

10. Ondersteuning aan de Surinaamse overheid met de verdragen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en Ramsar Convention.

 

11. Trots op onze zee

Dit project, gestart in het jaar 2022, wordt uitgevoerd door Stichting Kinderboeken Festival & Stichting ter Bevordering van Onderzoek, Educatie en Awareness in Ecosystemen, Biodiversiteit en Aquacultuur (SOBA), betreft het ontwikkelen van vier (4) educatieve awareness documentaires over de mariene biodiversiteit en bescherming daarvan, die elk een duur zullen hebben van 15 tot 20 minuten, om begrippen uit te leggen, zoals:

 

 • Exclusieve Economische Zone van Suriname; mariene ecosystemen en voedselketens, beschermde mariene zoogdieren en zeeschildpadden, de relatie tussen economische activiteiten op zee en de mariene biodiversiteit;
 • Kennis over de zee over te dragen en liefde voor behoud van de zee en het milieu te ontwikkelen;
 • Het belang van de zee voor de mensheid aangeven;
 • De bedreigingen (vervuiling), die er zijn voor het voortbestaan van leven in de zee en de negatieve effecten voor ons, uit te leggen;
 • Het algemeen publiek, in het bijzonder, de jongeren, bewustmaken van het nut van onze zee;
 • De kinderen vormen tot burgers met hart voor Suriname, hart voor het milieu en de natuur;
 • Talent te ontwikkelen bij de doelgroep;
 • Menselijke invloeden (zowel positieve als negatieve) aanhalen en mogelijke voorstellen ter verbetering doorgeven;
 • Scholen de mogelijkheid te bieden om, per klas, aan de bijbehorende opdrachten te werken;

12. Vogel Educatie, Birdland Suriname

Dit project, gestart in het jaar 2022, wordt uitgevoerd door 94 Green TV, heeft als doel het algemeen publiek, kennis bij te brengen over vogels in Suriname middels educatieve filmpjes die de ecologie en de wijze van herkenning, gedrag, habitat, voeding en geluid beschrijven.

Sub doelen:

 • De kennis van het algemeen publiek met betrekking tot de Surinaamse vogelfauna in het algemeen vergroten;
 • Het algemeen publiek middels beelden en geluiden leren hoe vogels te kunnen herkennen;
 • De bewustwording vergroten over het ecologisch belang van vogels alsook de noodzaak om ze te beschermen;
 • Vogels als ambassadeurs gebruiken voor bewustwording over de natuur en de noodzaak die te beschermen.

13. Brownberg tree remeasurements 2023

Dit project, gestart in het jaar 2023, wordt uitgevoerd door Nationaal Herbarium Suriname & Anton de Kon Universiteit Suriname, heeft als doel om de her-metingen van de bomen in de vijf permanente percelen in het Brownsberg Natuurpark, uit te voeren. Deze kavels zijn in 2003 tot stand gekomen met medewerking van Nationaal Herbarium Suriname, Herbarium Utrecht en Stinasu.

Activiteiten:

 • Her-opmeten van de bomen van de vijf percelen in het Brownsberg Nature Park,
 • Inzicht in het bosgroei mechanisme van de bomendiversiteit voor botanische percelen van 1 ha,
 • Rekruten toevoegen aan de inventaris,
 • Vergelijking maken van de DBH van de 3 datasets (2003, 2018, 2023)
 • Publicatie van de gegevens in een paper of op een conferentie
Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This