Richtlijnen voor de financieringsaanvraag

De hoogte van het bedrag dat kan worden toegekend aan een goedgekeurde financieringsaanvraag is niet vastgelegd. Zowel grote, middelgrote als kleine projecten kunnen in aanmerking komen voor financiering. Uitgangspunt is dat de beschikbare middelen ten goede komen aan de activiteiten zoals aangegeven in de SCF doelstellingen.

Met betrekking tot de te financieren kosten van een project kan gesteld worden dat:

 Alleen kosten die binnen de uitvoeringsperiode van het project vallen, zoals genoemd in de overeenkomst, mogen worden opgebracht;

 Alle kosten dienen eenduidig toegerekend te kunnen worden aan het project en de daarin vermelde activiteiten;

 

Kosten die niet in aanmerking komen voor financiering door SCF zijn:

 Kosten die tot de normale bedrijfsvoering gerekend kunnen worden;

 Participatie in workshops, congressen en seminars, die niet gericht zijn op training;

 Initiatieven met een commerciële doelstelling

 

Andere belangrijke aandachtspunten zijn:

 Duidelijk aan te geven of de aanvraag het hele project betreft of bepaalde onderdelen van een project.

 De eigen financiële inbreng.

 Co-financiering door derden Hiervoor is vooraf goedkeuring door SCF noodzakelijk.

 Andere vormen van ondersteuning zoals cofinanciering door derden, de inzet van vrijwilligers of bijdragen in natura (deze moeten inzichtelijk worden gemaakt).

 Kosten moeten marktconform en op marktconformiteit verifieerbaar zijn.